Narodowy Bank Polski.

Zadania Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski jest polskim bankiem centralnym, którego główna siedziba znajduje się w Warszawie. NBP ma przede wszystkim za zadanie utrzymać stabilny poziom cen, ale jednocześnie ma za zadanie wspierać politykę gospodarczą rządu, pod warunkiem, że nie stanowi to ograniczenia podstawowego celu jaki ma spełniać Narodowy Bank Polski. Ma on jedyne prawo do emitowania pieniędzy i znaków pieniężnych RP. Do zadań jakie ma spełniać NBP należy organizowanie rozliczeń pieniężnych, jak też prowadzenie działalności dewizowej i prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi. Bank centralny ma również za zadanie prowadzić obsługę budżetu państwa od strony bankowej, a także regulować płynność banków. Rolą NBP jest również opracowanie takiej statystyki pieniężnej i bankowej, która będzie najefektywniejsza. Do jego zadań należy również sporządzenie bilansu płatniczego, a także utrzymanie pozycji inwestycyjnej na skalę międzynarodową.

Działalność NBP została rozpoczęta w 1945 roku, kiedy NBP zastąpił Bank Polski Spółka Akcyjna. Najpierw działał on jako bank państwowy, nad którym nadzór sprawował minister skarbu. Do końca lat osiemdziesiątych zajmował się prowadzeniem ogólno bankowej działalności. Pełnił funkcję monopolu w kwestii udzielania kredytów i gromadzenia oszczędności, a także w dziedzinie emisji pieniądza. To z niego w drodze zmian ustrojowych wyłoniono banki komercyjne i regionalne, a NBP zaczął zajmować się jedynie polityką pieniężną państwa i emisją pieniądza. Z Narodowego Banku Polskiego została wyłoniona między innymi Powszechna Kasa Oszczędności, Polski Bank Inwestycyjny, Polski Bank Rozwoju oraz dziewiątka banków komercyjnych do jakich zalicza się: Bank Zachodni we Wrocławiu, Bank Śląski w Katowicach, Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Gdański S.A., Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi i Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie. NBP ma bardzo mocną pozycje w systemie instytucji publicznych. Ma ona swoje uregulowania prawne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim.